عضویت دانشجویی

عضویت دانشجویی

: دانشجویانی که در رشته مدیریت تکنولوژی و یا دیگر رشته های مرتبط مشغول به تحصیل میباشند .

حق عضويت سالانه

عضویت