تابستان ۱۴۰۰ با خرد و کلان مدیریت فناوری و نوآوری

📚محور های این دوره ۴۰ ساعته چه خواهد بود؟

محورهای کلان:

✔سیاست گذاری عمومی و حکمرانی

✔اکوسیستم نوآوری از استعاره تا راهبرد

✔خوشه های صنعتی، گذارهای فناورانه

✔ فرارسی و تجارب شرکت های صادراتی

✔مفاهیم آینده پژوهی و آینده نگاری فناورانه

محورهای خرد:

✔مدیریت نوآوری، سازمان، صنعت، خدمات

✔استراتژی اکوسیستم: مدل رشد نوین کسب و کارهای نوآور

✔چگونه مدیر محصول شویم؟

✔پیاده سازی سیستم مدیریت فناوری و نواوری

✔ارزیابی و امکان سنجی طرح تجاری

✔همککاری ها و یادگیری فناورانه در بنگاه

Course Information

Estimated Time: 40 ساعت

Difficulty: متوسط

Course Instructor

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نویسنده

تابستان ۱۴۰۰ با خرد و کلان مدیریت فناوری و نوآوری

100,000 تومان

This course does not have any sections.