دومین مدرسه تابستانی سیاستگذاری علم و فناوری با محوریت اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

توضیحات تکمیلی