سلسله نشست‌های واکاوی مطالعات گذار به پایداری

سلسله نشست‌های

« واکاوی مطالعات گذار به پایداری و انطباق آن با شرایط ایران »

.

💠 انجمن مدیریت فناوری و نوآوری به عنوان نهادی پیشگام در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در راستای انجام ماموریت خود در توسعه و ترویج دانش و با درک ضرورت ترویج گفتمان مبتنی بر گذار به پایداری، سلسله وبینارهای “واکاوی مطالعات گذار به پایداری و انطباق آن با شرایط ایران” را با حضور پیشروان و پژوهشگران این حوزه در داخل و خارج کشور برگزار کرد.

.

🔰 محورهای اصلی

✔️ رویکرد سیستمی از نوآوری

✔️ قلمرو گذار

✔️ چیستی پایداری و خواستگاه آن به عنوان یک هنجار

✔️ نگرش چشم‌انداز چند سطحی، مسیرهای گذار

✔️ نگرش مدیریت گذار

✔️ نگرش مدیریت راهبردی کنام

✔️ مسئله گذار و امر سیاسی

✔️ گذار و ابعاد فرهنگی

✔️ گذار و مسئله جغرافیا

✔️ مدیریت گذار و پایداری شهری

✔️ رویارویی جنوبگان جهانی با فرایندهای گذار

✔️ گذار و کار دشوار سیاستگذاری

 

👩🏻‍🏫 مدیر علمی پنل: دکتر طاهره میرعمادی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

👩🏻‍🏫 راهبر گفتمان: دکتر ماندانا آزادگان‌مهر، پژوهشگر سیاست فناوری

Course Information

Course Instructor

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نویسنده

سلسله نشست‌های واکاوی مطالعات گذار به پایداری

FREE

This course does not have any sections.