دوره سنجش علم و فناوری

در این دوره چه ارائه خواهد شد؟
۲۰ ساعت آموزش تئوری و عملی:
سر فصل ها:
برنامه روز اول:
1- آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی و تکنولوژی به منظور استخراج داده ها
2-آشنایی ساختار داده و آماده سازی دیتا ست به منظور پردازش
3-آشنایی با مبانی سنجش علم
4-آشنایی با تحلیل ساختارهای علمی، تحلیل شبکه¬های اجتماعی
برنامه روز دوم ( کارگاه عملیاتی ) :
1-تحلیل توصیفی ساختار علمی
2-تحلیل استنادات و هم استنادی مدارک علمی و شناسایی مدارک دگرگون ساز
3-تحلیل شبکه میان محققان، موسسات و کشورها
4-تحلیل شبکه هم رخدادی کلمات
5-کشف ویژگی های تحقیقات نوظهور،غالب و در حال مرگ
برنامه روز سوم :
1-آشنایی با مبانی سنجش تکنولوژی
2-تحلیل روند در پتنت ها و داده های تکنولوژی
3-تحلیل استنادی در پتنت
4-تحلیل شکاف علم و تکنولوژی
برنامه روز چهارم :
1-آشنایی با مبانی کاوش متن و پردازش زبان طبیعی در داده های علمی و تکنولوژیک
2-کاربرد روش¬های ریاضی و شبیه سازی در سنجش تکنولوژی
3-آشنایی با مدلسازی مضمون با استفاده از پایتون
4-آشنایی با کاربرد نتایج مبتنی بر داده در سیاست گذاری و پیش بینی علم و تکنولوژی

الزامات ثبت نام شرکت کنندگان:
1-آشنایی حداقلی با مبانی پیش بینی و سیاست گذاری علم و تکنولوژی
2-دسترسی به پایگاه داده وب.آف.ساینس(قبل از شروع دوره برای دسترسی راهنمایی خواهد شد.
4-در اختیار داشتن کامپیوتر به منظور پردازش داده ها با استفاده از نرم افزارهای زیر:
1.RStudio
2.Python 3, Jupiter Notebook
3. Sci2
4. Gephi
5.VosViewer
6- Cytoscape
نرم افزارها در دوره ارائه و نصب خواهند شد

مدرس دوره: سعید روشنی

Course Information

Course Instructor

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران نویسنده

دوره سنجش علم و فناوری

100,000 تومان

This course does not have any sections.